دژخیمان طاغوتی از این اتحاد و وابستگی می ترسند پس ای مسلمان به ندای  قرآن پاسخ دهید که فرمود: ((واعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا)) که  نتیجه اش اینست: (( جاء الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان ذهوقا))